Generelt gælder Købeloven samt Lov om visse forbrugeraftaler.

Undtagelser
og særlige bestemmelser er anført herunder:


Fortrydelsesret
:

Varerne er specialfremstillet/indkøbt til den enkelte ordre. Købet kan derfor ikke fortrydes, når produktionen/leverancen er sat i gang. Produktionen/leverancen anses for sat i gang 24 timer efter købers ordreaccept (skriftlig såvel som mundtlig). Fortrydelse skal ske pr. mail. Specialfremstillede /-indkøbte varer tages ikke retur og byttes ikke.


Leveringsbetingelser
:

Varerne leveres på det aftalte sted og tidspunkt. Dog tages forbehold for leveringssvigt fra sælgers leverandører, herunder manglende lagerbeholdning, produktionsstop af enhver art, manko ved fragthåndtering, sygdom og force majeure. Sælges varerne inkl. montering, aftales normalt et tidsinterval, indenfor hvilket monteringen vil blive påbegyndt. Evt. aftalt monteringspris er fast iflg. det afgivne tilbud uanset medgået tid, med mindre der er taget særlige forbehold i tilbudsgivningen. Mindstepris for montering er altid 1 fuld arbejdstime.

Sælges varerne uden montering eller er det i øvrigt aftalt, kan varer sendes direkte til køber fra sælgers værksted eller direkte fra producent/ leverandør/systue med fragtmand/speditør efter afsenders valg.  Det er købers ansvar at være hjemme og modtage/kvittere for forsendelsen samt øjeblikkeligt og overfor chaufføren anmelde synlige skader på emballagen. Det anbefales at sikre fotodokumentation af skaden. Transportskader som ikke kunne konstateres ved visuel kontrol af emballagen skal anmeldes overfor sælger
med fotodokumentation straks efter konstatering og indenfor 3 dage fra modtagelse.  Se i øvrigt reklamationsbestemmelser.


Garanti
:

Sælger yder 5 års garanti på alle typer gardiner. Garantien gælder reparation eller udskiftning af fejlbehæftede materialer/komponenter med tilsvarende eller lignende komponenter. Inden for 2år efter købsdatoen er reparation omkostningsfri for køber, bortset fra dele som skiftes p.g.a. almindelig slitage. Er varen monteret af sælger, afholder sælger omkostninger til transport og håndtering. Har køber selv monteret, afholder køber omkostninger til transport (se afsnittet Reklamationer). I de efterfølgende 3år efter købsdatoen dækker garantien materialer og komponenter til reparation eller udskiftning men ikke afmontering, geninstallation og transportomkostninger. Garantien gælder under forudsætning af, at produktet er monteret i.h.t. monteringsvejledningen (såfremt sælger har monteret produktet, gælder garantien uanset monteringsmåde) og produktet ikke har været udsat for vold, forkert/uagtsom betjening/håndtering, nedfaldne genstande eller andre påvirkninger, som ikke skyldes ”almindelig brug”. Garantien bortfalder ved ethvert forsøg på at ændre på produktets specifika-tioner, herunder mål, eller anvendelse til andre formål end hvad der må anses for ”beregnet for produktet”. Garantien dækker ikke fejl opstået p.g.a. dårlige vejr- og klimaforhold, motorfejl, uheld, misbrug og fejl opstået ved forkert rengøring eller vedligeholdelse

GARDINSYNING: 5 års garanti. Gælder sytrådens holdbarhed i lys, sol og vask. På liftgardiner med pålimede bånd ydes ikke garanti for båndenes (limens) holdbarhed i sollys og vask.
SÆRLIGT FOR VELUX-produkter: Der ydes 3 års garanti i henhold til producentens betingelser.

SÆRLIGT FOR SOMFY motorer og tilbehør: Der ydes garanti i henhold til producentens betingelser.

SÆRLIGT FOR INSEKTNET OG STANDARD-PRODUKTER, fx tilpassede persienner: Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.


Reklamationer
:

Der ydes ingen erstatning/kompensation for ekspeditions-/ventetid i.f.m.  behandling af reklamationer. Sælger er ikke ansvarlig for behandlingstid hos producent/leverandør/systue, herunder medgået tid ved transport til og fra samme.

Reklamationer behandles hurtigst muligt og indenfor almindelig daglig arbejdstid. Såfremt sælger kan udbedre en fejl ”on site” (hos køber), tilstræbes dette altid. Kan sælger ikke udbedre en fejl ”on site”, sendes varen retur til producenten. Sælger afholder samtlige udgifter til behandling af reklamationer i garantiperioden, såfremt varen er leveret færdigmonteret (jf. dog afsnittet om garanti). Varer, som er monteret af køber selv, skal enten sendes/indleveres til sælgers værksted eller sendes/indleveres direkte til producent/leverandør (sidstnænvnte kun mod forudgående aftale med sælgerog altid for egen regning og risiko).

Sælger afgør, om varen repareres ”on site” eller skal indleveres til sælgers værksted (fx ved selvmontering) eller afhentes/indsendes til pro-ducent (ved færdigmonteret ordre altid for sælgers regning) eller ny vare fremsendes. I sidstnævnte tilfælde kan køber normalt beholde den defekte vare indtil modtagelse af erstatningsvare. Her kan ikke forventes hurtige levering end ”normal leveringstid”, typisk 2-3 uger. Såfremt en vare indsendes til producent/leverandør/systue, må køber forvente 1-2 ugers ekspeditionstid + forsendelse og håndtering.

Særligt når køber selv monterer produktet

Varerne sendes normalt fragtfrit med alle leveringsomkostninger afholdt af sælger, med mindre andet er aftalt. Ved reklamationer som følge af fabrikationsfejl konstateret "umiddelbart efter modtagelse” og anmeldt inden 8 dage fra modtagelse, afholder sælger samtlige udgifter til afhentning på den oprindelige leveringsadresse (eller anden adresse efter aftale). Køber bærer ansvaret for, at varen er forsvarligt emballeret ved afhentning og helst i originalemballage. Ved evt. senere reklamationer afholder køber selv fragtomkostninger eller indleverer varen til sælgers værksted – for egen regning og risiko. Omkostninger til fremsendelse af den reparerede eller ombyttede vare afholdes af sælger.


Betaling og ejendomsret
:

Køber betaler á conto ved bestilling, normalt 50% af ordrens totalbeløb, med mindre andet er aftalt. Ordren anses for igangsat når á conto-beløbet er registreret på sælgers bankkonto, eller når sælger i øvrigt har accepteret igangsættelse (jf. afsnit om fortrydelsesret). Ejendomsret-tenovergår til køber/ slutbruger når det fulde beløb er indbetalt og registreret på sælgers bankkonto. Betaling kan ske via netbank eller evt. MobilePay. Betalingsbetingelser er altid ”netto kontant” (restbeløb forfalder ved levering af ordren), med mindre andet fremgår af tilbud. Betalingen anses for rettidig, såfremt den er registreret på sælgers konto senest 5 hverdage fra fakturadato. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser er sælger berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 100,- pr. stk. Ved manglende betaling påløber renter i.h.t. renteloven regnet fra sidste rettidige  betalingsdato.


Medlem af TextilRingen- landsdækkende service fra kompetente, veluddannede fagfolk

UA-93950952-1